Zaštita podataka pravnih i fizičkih lica

Poštovani prijatelji, učesnici i korisnici, molimo Vas da pažljivo pročitate informaciju u nastavku:

Udruženje dečijih fudbalskih turnira Srbije (UDFTS) iz Čačka, zbog uvodjenja elektronskog poslovanja i online organizovanja takmičenja u skladu sa svetskim trendom i pravilima FIFA, UEFA i FSS, ima potrebu da prikuplja odredjene podatke o licima koja učestvuju u sportskim dogadjajima i pratećim akcijama u organizaciji UDFTS.

Svrha obrade podataka je organizovanje fudbalskih takmičenja i utvrdjivanje regularnosti takmičenja, klubova, ekipa, igrača, trenera i drugih učesnika.

UDFTS će smatrati da je svako lice koje je registrovano u bazi podataka upoznato sa osnovnim identifikacionim podacima UDFTS kao i aktivnostima iz okvira registrovane delatnosti. Identifikacioni podaci o UDFTS su javno objavljeni na zvaničnom web saju www.decijifudbal.com na stranicama O nama, Kontakt, Iz novina itd.

Pravni osnov za prikupljanje, čuvanje i druge vidove obrade podataka o registrovanim licima predstavlja pisana saglasnost roditelja-staratelja koji svojevoljno prijavljuju svoju decu za učešće u fudbalskim takmičenjima i pratećim akcijama u organizaciji UDFTS. Davanjem pisane saglasnosti roditelj-staratelj potvrdjuje da je upoznat sa Propozicijama takmičenja i/ili Pravilima pratećih akcija za koje prijavljuje dete i daje svoju saglasnost.

UDFTS će u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti da obradjuje podatke o registrovanim licima isključivo u svrhe za koje su podaci prikupljeni, osim za potrebe vodjenja krivičnog postupka ili zaštite bezbednosti države, na način predvidjen zakonom. Svako registrovano lice (ili njegov roditelj-staratelj za maloletno lice) ima pravo da bude obavešteno o prikupljenim podacima o svojoj ličnosti ili o svom detetu, kao i pravo na sudsku zaštitu u slučaju njihove zloupotrebe. UDFTS će svakom registrovanom licu omogućiti uvid u prikupljene podatke o svojoj ličnosti u skladu sa zakonom. Korisnik ima mogućnost da trajno obriše svoje podatke iz baze podataka UDFTS-a slanjem pisanog zahteva za brisanje svojih podataka na adresu koja je objavljena na web stranici Kontakt. Ukoliko registrovano lice ne pošalje zahtev za brisanje podataka, UDFTS će čuvati podatke o registrovanom licu najduže 5 godina od dana kada je navedeno registrovano lice poslednji put učestvovalo na nekom od fudbalskih takmičenja u organizaciji UDFTS.