6. kolo FPK 01.02.2014

Super liga

0830FK Polet 03-FK Jedinstvo 03 4,86-4,86
0910 FK Plana 01– FK Polet 01 5,00-4,86
0950 FK Udarnik pioniri – FK Jedinstvo 01 5,00-5,00
1030 FK Radnicki 01– FK Udarnik 01 5,00-4,86

Mikro i mini liga

1110 FK Radnicki 02– FK Mladi borac 02 5,00-5,00
1230FK Morava 05- FK Radnicki 06 0-2 5,00-5,00

Mikro I midi liga

1310 FK Radnicki 03 – FK Morava 03 5,00-5,00
1340FK Radnicki 04-FK Plana 04 2-3 5,00-5,00
1410 FK Radnicki 05 – FK Sampion DNK 05 5,00-4,86
1450FK Plana 99-FK Sampion DNK 99 –zimska l.
1530FK Sampion DNK 02-FK Jedinstvo 02 5,00-5,00
1610FK Plana 02-FK Morava 02 2.5-2.5
1650FK Jedinstvo 05-FK Plana 05 0-4 5,00-5,00
1730 FK Jedinstvo 04 – FK Plana 03 5,00-5,00