POBEDA ZA SVE

Da bi se jedno ovakvo takmičenje uspešno organizovalo i sprovodilo potreban je čvrst temelj od koga zavisi koliko će takmičenje moći da se nadgradi. Osnovno je da se svim učesnicima obezbedi ravnopravnost, a temelj ravnopravnosti su ne samo pravila i propozicije takmičenja, već dosledno sprovođenje istih. Naravno, pravila i propozicije moraju da ostave prostora i za zdrave kompromise jer je fudbalsko takmičenje ''živa stvar'' i ponekad poprimi forme koje je teško svrstati u samo jednu kategoriju. Međutim, da bi takmičenje ostvarilo uspeh, neophodno je omogućiti da svi u takmičenju ostvare uspeh, te da interesi svih grupa i pojedinaca budu zadovoljeni. 

Na prvom mestu deci treba zadovoljiti potrebu i želju za takmičenjem jer je to osnovna potreba mladih u sportu, a treba zadovoljiti i potrebe i interese fudbalskih klubova da učestvovanjem u takmičenju sebe afirmišu, i kao klub, ali i kao pojedinci.
Roditelje treba zadovoljiti činjenicom da su uslovi takmičenja povoljnji za sveopšti razvoj njihove dece, a da se njihova stalna materijalna i nematerijalna ulaganja u sportski razvoj njihovih mališana ne obezvređuju, već nasuprot tome adekvatno valorizuju.
Društvenu zajednicu takođe treba zadovoljiti činjenicom da takmičenje ima pozitivan uticaj ne samo na one koji su uključeni u takmičenje, već da se pozitivni efekti prenose i šire.

Nas posebno raduje što se samo takmičenje afirmisalo i postalo veoma popularno, a posebno što se ostvareni trend rasta, kako u pogledu masovnosti, tako i u pogledu kvaliteta održao. Veliko zadovoljstvo nam upravo predstavlja činjenica da to zadovoljstvo možemo da podelimo sa svim učesnicima ovog jedinstvenog takmičenja.